Algemene voorwaarden & huurvoorwaarden - MTB verhuur

RESERVATIE:

Tijdens uw aanvraag nemen wij uw reservatie in optie en bezorgen we u de nodige aanvullende informatie voor de reservatie en de betaalgegevens. De reservatie is pas geldig na ontvangst van de gevraagde betaling. 

De betaling van het voorschot op onze bankrekening  moet gebeuren ten laatste 7 dagen na aanvraag voor reservatie. Het saldo dient betaald te zijn ten laatste 7 dagen voor aanvang van de activiteit. Voorgaande betaalvoorwaarden zijn geldig tenzij anders gecommuniceerd bij reservatie.

BNP PARIBAS FORTIS: 001-5376704-70     IBAN: BE60001537670470    BIC/SWIFT: GEBABEBB

PRIJZEN:

In onze prijzen zijn, afhankelijk van de gekozen formule de begeleiding, het gebruik van de terreinen en accommodatie, de speciale materialen, de administratie, de organisatie en de BTW inbegrepen. Vervoer, verzekering en maaltijden zijn tenzij anders vermeld niet inbegrepen in de prijs.

ANNULATIE DOOR DE DEELNEMER:

Volledige annulatie van uw reservatie is uitsluitend mogelijk tot 14 dagen voor het begin van de activiteit.

Indien minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit de volledige reservatie geannuleerd wordt, wordt 50% van het bedrag terugbetaald. Bij volledige annulering minder dan 7 dagen vooraf ontvangt u géén terugbetaling.

Deze opsomming is niet limitatief en dient ter compensatie van de door ons gemaakte kosten en winstderving. 

U kunt zich ook laten vervangen door iemand anders, dan gelden deze annulatie voorwaarden niet.

ANNULATIE DOOR A-WORX NV/THE SHELTER:

Indien de activiteit door overmacht, veiligheidsredenen of extreem slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt,  wordt in overleg met de deelnemers een andere datum gekozen. A-WORX NV/The Shelter behoudt zich ook het recht om de activiteit op de dag van uitvoering om bovenstaande redenen te veranderen en zelfs geheel of gedeeltelijk te annuleren, en dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een prijsvermindering of schadevergoeding.

VERZEKERINGEN:

- Burgerlijke aansprakelijkheid:

A-WORX NV/The Shelter is verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid als organisator, sportmonitor en verhuurder van materiaal. De eventuele aansprakelijkheid van A-WORX NV/The Shelter is steeds beperkt tot de dekking voorzien in de door haar afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De burgerlijke aansprakelijkheid tussen de deelnemers onderling is niet gedekt.

- Persoonlijke ongevallen:

Deze verzekering is ten laste van de deelnemers zelf.

AANSPRAKELIJKHEID:

Zowel A-WORX NV/The Shelter als al hun begeleiders en medewerkers, kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, stoffelijke schade, diefstal of verlies berokkend aan deelnemers door deelnemers of derden, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan onze activiteiten.

Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven door de deelnemers van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door ons gegeven.  Voorgaande afspraken gelden ook voor diensten geleverd door tussenpersonen voor zover deze verantwoordelijkheid niet anders geregeld is door de wetgeving.

Al het materiaal dat voor de activiteit door ons ter beschikking gesteld wordt en door toedoen van de deelnemers beschadigd of verloren geraakt zal door ons in rekening gebracht worden aan de deelnemers.

Alle lichamelijke ongemakken (ziekte, beperking, allergie, enz.…) die een invloed kunnen hebben op het uitoefenen van de gekozen activiteiten of sporten dienen vooraf schriftelijk te worden gemeld.

Indien je gekozen hebt voor een activiteit in, op of rond het water en u kan niet zwemmen, dient u ons hiervan op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien bij schadegeval of ongeval blijkt dat de deelnemer onder invloed is van alcohol, drugs of zware medicatie, dan is deze deelnemer alleen en exclusief aansprakelijk voor de schade en/of het ongeval en alle gevolgen daaraan verbonden.

Minderjarige deelnemers (<18) mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder, voogd, of aangestelde begeleider, aan de activiteit deelnemen.

Tijdens onze activiteiten zullen we de deelnemer motiveren en stimuleren om nieuwe dingen te proberen.

Deelnemers zijn niet verplicht oefeningen/hindernissen die in hun ogen onmogelijk te nemen zijn uit te voeren of te overschrijden. Als je bepaalde oefeningen niet wil uitvoeren laat het ons gewoon weten.

RESPECT VOOR ONZE OMGEVING:

Iedereen die deel neemt aan onze activiteiten dient het nodige respect op te brengen voor de natuur, onze omgeving en alle bewoners. Deelnemers die deze regel niet respecteren kunnen door ons geweigerd worden.

AFSPRAKEN VOOR EEN GOED VERLOOP:

Alle deelnemers verbinden zich er toe de regels en richtlijnen van onze organisatie en zijn begeleiders te volgen.

Deelnemers kunnen bij ernstige overtredingen van onze afspraken door onze organisatie of begeleiders uitgesloten worden, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

Minderjarigen moeten verplicht begeleid worden door minimum 1 volwassen begeleider.

Deelnemers verlenen onvoorwaardelijk en exclusief toestemming voor het gebruik van foto’s of video’s genomen tijdens de activiteiten georganiseerd door A-WORX NV /The Shelter met inbegrip van iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan zowel in geprinte als digitale vorm, alsmede het gebruik in publicaties, advertenties en de website van A-WORX NV/The Shelter en haar partners. Alle rechten die voortvloeien uit deze medewerking, waaronder eventuele  auteursrechten worden volledig overgedragen aan A-WORX NV/The Shelter. Deelnemers kunnen op eenvoudig verzoek per e-mail (info@theshelter.be) vragen om gegevens of foto's te verwijderen.

GESCHILLEN:

Alle geschillen tussen A-WORX NV/The Shelter en onze klanten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

HUUR EN GEBRUIK VAN MATERIAAL:

  • De gehuurde goederen mogen slechts gebruikt worden in overeenstemming met hun normale bestemming en door de gebruikers
  • De goederen moeten bij A-Worx nv/The Shelter schoon en intact worden ingeleverd in de staat waarin ze werden ontvangen (Controleer zelf de staat voordat je vertrekt!)
  • De gebruiker dient als een goed huisvader/-moeder voor de goederen te zorgen, zo dient de gebruiker alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal
  • Eventuele beschadigingen, defecten of slijtage dienen door de gebruiker aan ons gemeld te worden
  • De gebruiker is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de goederen of onderdelen daarvan
  • De goederen zijn niet verzekerd voor schade of diefstal
  • De gebruiker is tijdens de huurperiode te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de goederen en voor zichzelf
  • De goederen mogen onderweg niet gebruikt worden door toevallige passanten, verwijs geïnteresseerden door naar de website van The Shelter
  • De gebruiker dient altijd een goede valhelm te dragen
  • De goederen dienen op het afgesproken tijdstip teruggebracht te worden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x