Algemene voorwaarden kampen

INSCHRIJVING:

Schrijf je zoon of dochter in via het online inschrijvingsformulier. Je ontvangt direct na inschrijving een bevestigingsmail met de betaalgegevens voor de uitvoering van de overschrijving van het inschrijvingsgeld. Deze overschrijving dienen wij ten laatste 5 dagen na het invullen van het formulier te ontvangen.

Zodra wij de betaling hebben ontvangen (binnen 5 dagen na registratie), is je zoon of dochter officieel ingeschreven voor het/de geregistreerde kamp(en).

BNP PARIBAS FORTIS: 001-5376704-70     IBAN: BE60001537670470    BIC/SWIFT: GEBABEBB

PRIJZEN:

In onze prijzen zijn, afhankelijk van de gekozen formule, de begeleiding, het gebruik van de terreinen en accommodatie, de speciale materialen, de administratie, de organisatie en de BTW inbegrepen. Vervoer, verzekering en maaltijden zijn tenzij anders vermeld niet inbegrepen in de prijs.

ANNULATIE DOOR DE DEELNEMER:

Volledige annulering van uw inschrijving is uitsluitend mogelijk tot 14 dagen voor het begin van de activiteit.

Indien de deelnemer minder dan twee weken voor aanvang van de activiteit zijn deelname annuleert wordt 50 % van het bedrag terugbetaald. Bij annulering minder dan één week vooraf ontvangt u geen terugbetaling.

Deze opsomming is niet limitatief en dient ter compensatie van de door ons gemaakte kosten en winstderving.

Indien je door omstandigheden verhinderd bent om deel te nemen op de afgesproken datum, kan er in overleg met ons een andere datum afgesproken worden. U kunt zich ook laten vervangen door iemand anders, dan gelden deze annulatie voorwaarden niet.

ANNULATIE DOOR A-WORX NV/THE SHELTER:

Indien de activiteit door overmacht, veiligheidsredenen, extreem slechte weersomstandigheden, geen doorgang vindt wordt in overleg met de deelnemers een andere datum gekozen.  A-WORX NV/The Shelter behoudt zich ook het recht om de activiteit op de dag van uitvoering om bovenstaande redenen te veranderen en zelfs geheel of gedeeltelijk te annuleren, en dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een prijsvermindering of schadevergoeding. Elk kamp heeft een minimum aantal deelnemers dat dient ingeschreven te zijn, indien dit minimum aantal niet wordt behaald, behoud A-WORX NV/The Shelter het recht om het betreffende kamp voor aanvang te annuleren, en dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding, in dit laatste geval kan de klant kiezen om aan te sluiten bij een ander kamp of om de terugbetaling van het inschrijvingsgeld te vragen.

Indien een kamp niet kan plaatsvinden omwille van de COVID-19 maatregelen, krijg je voor elke inschrijving een voucher ter waarde van het betaalde bedrag. Deze voucher kan je gebruiken voor de inschrijving in een ander kamp (met nog vrije plaatsen) in de daaropvolgende vakantieperiode(s) van 2023 of het daaropvolgende jaar 2024 tot een jaar na de originele inschrijvingsdatum.  

Je kan met deze voucher kiezen uit het volledige aanbod kampen, deze hangt dus niet vast aan één themakamp. Opgelet: Indien het nieuwe kamp in een hogere prijscategorie valt, dient het verschil bij betaald te worden. Indien het nieuwe kamp in een lagere prijscategorie valt wordt het verschil terugbetaald. 

VERZEKERINGEN:

- Burgerlijke aansprakelijkheid:

A-WORX NV /The Shelter is verzekering voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid als organisator, sportmonitor en verhuurder van materiaal. De eventuele aansprakelijkheid van A-WORX NV /The Shelter is steeds beperkt tot de dekking voorzien in de door haar afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De burgerlijke aansprakelijkheid tussen de deelnemers onderling is niet gedekt.

- Persoonlijke ongevallen:

Deze verzekering is ten laste van de deelnemers zelf.

Indien je zoon of dochter deelneemt aan een van onze MTB for Kids kampen (inclusief MTB for Kids Ardennes, MTB for Kids Marathon en MTB for Kids Basecamp), kan je hem/haar inschrijven via de MTB Experience Club. Het lidmaatschap omvat oa. een ongevallenverzekering, pechverhelping en kortingen. Meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap en lid worden bij de MTB Experience Club kan hier.

AANSPRAKELIJKHEID:

Zowel A-WORX NV /The Shelter als al hun begeleiders en medewerkers, kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, stoffelijke schade, diefstal of verlies berokkend aan deelnemers door deelnemers of derden, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan onze activiteiten.

Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven door de deelnemers van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door ons gegeven. Voorgaande afspraken gelden ook voor diensten geleverd door tussenpersonen voor zover deze verantwoordelijkheid niet anders geregeld is door de wetgeving.

Al het materiaal dat voor de activiteit door ons ter beschikking gesteld wordt en door toedoen van de deelnemers beschadigd of verloren geraakt zal door ons in rekening gebracht worden aan de deelnemers.

Alle lichamelijke ongemakken (ziekte, beperking, allergie, enz.…) die een invloed kunnen hebben op het uitoefenen van de gekozen activiteiten of sporten dienen vooraf schriftelijk te worden gemeld.

Indien je gekozen hebt voor een activiteit in, op of rond het water en u kan niet zwemmen dan dient u ons hiervan op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien bij schadegeval of ongeval blijkt dat de deelnemer onder invloed is van alcohol, drugs of zware medicatie, dan is deze deelnemer alleen en exclusief aansprakelijk voor de schade en/of het ongeval en alle gevolgen daaraan verbonden.

Minderjarige deelnemers (<18) mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder, voogd, of aangestelde begeleider, aan de activiteit deelnemen.

Tijdens onze activiteiten zullen we de deelnemer motiveren en stimuleren om nieuwe dingen te proberen.

Deelnemers zijn niet verplicht oefeningen/hindernissen die in hun ogen onmogelijk te nemen zijn uit te voeren of te overschrijden. Als je bepaalde oefeningen niet wil uitvoeren laat het ons gewoon weten.

RESPECT VOOR ONZE OMGEVING:

Iedereen die deel neemt aan onze activiteiten dient het nodige respect op te brengen voor de natuur, onze omgeving en alle bewoners. Deelnemers die deze regel niet respecteren kunnen door ons geweigerd worden.

AFSPRAKEN VOOR EEN GOED VERLOOP:

Alle deelnemers verbinden zich er toe de regels en richtlijnen van onze organisatie en zijn begeleiders te volgen.

Deelnemers kunnen bij ernstige overtredingen van onze afspraken door onze organisatie of begeleiders uitgesloten worden, zonder dat zij aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.

Groepen minderjarigen moeten verplicht begeleid worden door minimum 1 volwassen begeleider.

Deelnemers verlenen onvoorwaardelijk en exclusief toestemming voor het gebruik van foto’s of video’s genomen tijdens de activiteiten georganiseerd door A-WORX NV/The Shelter met inbegrip van iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning daarvan zowel in geprinte als digitale vorm, alsmede het gebruik in publicaties, advertenties en de website van A-WORX NV/The Shelter en haar partners. Alle rechten die voortvloeien uit deze medewerking, waaronder eventuele auteursrechten worden volledig overgedragen aan A-WORX NV/The Shelter. Deelnemers kunnen op eenvoudig verzoek per e-mail (info@theshelter.be) vragen om gegevens of foto's te verwijderen.

GESCHILLEN:

Alle geschillen tussen A-WORX NV/The Shelter  en onze klanten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x